Misliti kot ekosistem

julij 18, 2018

Na tretjem srečanju Podaljšaneg bivanja je debata stekla ob poglavju z naslovom Thinking like an Ecosystem, knjige Beyond the War on Invasive Species. Avtorica otvori poglavje z mislijo, da se življenje organizira v sisteme, elemente in procese, ki so povezani in prepleteni drug z drugim v neskončne razsežnosti. Po ‘teoriji Gaje’ (James Lovelock in Lynn Margulis, 1973) življenje na Zemlji sodeluje z anorganskimi snovmi, da bi ustvarilo samo-reguliran, homeostatski sistem. Gaja po njunem, ni organizem, temveč lastnost nastajanja interakcij med organizmi.

Iz teh prepričanj izhaja tudi avtoričin argument o pojavu invazivnih tujerodnih rastlin. Kot pravi, so ekosistemi, sistemi, četudi so poseljeni z invazivnimi rastlinami. Pri tem je invazija organizmov priložnost, da preverimo kako so spremembe v povratnih procesih (en. feedback processes) ter ekoloških razmerjih med prisotnimi elementi podprle proces invazije. Da bi lahko razumeli zakaj ekosistem sploh postane nagnjen k naselitvi z invazivnimi vrstami, bi morali natančno preveriti, kateri procesi se odvijajo na področjih, kjer uspevajo invazivne rastline.

Kaj je značilno za invazivne ekosisteme?

Avtorica (Orion, 2015) navaja, da so ekologi Marcel Rejmanek, Peter Pysek in David Richardson prišli do ugotovitev, da invazivni ekosistemi, torej tisti ekosistemi, ki ga poselijo invazivne tujerodne vrste, razpolagajo z eno izmed naslednjih značilnosti:

  • večjo motnjo v zgodovini ekosistema,
  • znatno spremembo v akumulaciji ali disperziji hranil,
  • in/ali fragmentacijo sukcesijsko naprednejših skupnosti organizmov.

Z drugimi besedami, invazivne rastline uspevajo tam, kjer so bili spremenjeni ekološki pogoji.

V nadaljevanju poglavja se avtorica poglobi v evolucijsko razumevanje sprememb v ekosistemih. Pri tem sledi prepričanju, da so ekosistemi, kot vsi ostali sistemi, dinamični, saj so za njih značilne stalne spremembe. Dokler ostajajo medsebojne povezave in funkcije med elementi nedotaknjeni, ekosistemi ostajajo enaki oziroma se zgolj počasi spreminjajo. Če se medsebojne povezave spremenijo se sistem lahko bistveno spremeni. Tako zaključi, da spremenjen ekosistem ni nujno disfunkcionalen, je samo drugačen kot je bil prej (Orion, 2015)

Na podlagi omejenih argumentov avtorica zaključi, da so “invazivni ekosistemi” tisti, v katerih so se razmerja, ki so prej podpirala specifične vrste rastlin in živali ali določen način, ki je podpiral kroženje hranil in vode, spremenila, saj so jih zamenjala druga. Ljudje obžalujemo izgubo biodiverzitete ali ekološke funkcije, izgled novih ekosistemov pa nas navdaja z neprijetnostjo. Po drugi strani, avotrica meni, da so invazivne vrste izjemno primerne za razmere v katerih uspevajo in so  tako lahko odlična dopolnila za spremenjene in spreminjajoče se pogoje. Zato pojav invazivnih rastlin tudi sami ne razumemo kot nenaraven pojav, temveč kot odziv narave na delovanje človeka v okolju. V poglavju so argumenti še dodatno podprti preko primera reke Kolorado, kjer avtorica prikaže kako so spremembe pogojev za življenje v ekosistemu izzvale prihod invazivne grmovnice tamariše (Tamarix), ki sedaj po njenem mnenju opravlja svojo ekosistemsko funkcijo degradiranega okolja bolje od prej naseljenih vrst – topola in vrbe (Orion, 2015).

Tamariska na reki Kolorado

Izgradnja jezov, namakalnih sistemov in vzpostavitev kmetijskih površin je spremenila dinamiko ekosistemov, zato topol in vrba v spremenjenem okolju nista opravljala več enake ekosistemske funkcije (niše). Ker je tamariša znana po tem, da dobro uspeva v slanih tleh, se je na obrežju reke, ki jo je dosegla zaradi kmetijskih odplak večjo slanost kot prej, precej hitro udomačila. Avtorica celo spekulira, da ima zaradi posebnih bakterij (Pseudomona syringae), ki jih ima ta bujno razrasla rastlina na listih sposobnost ustvarjanja mikro-klime in spodbujanja nastanka padavin v čedalje bolj sušnem vodotoku Kolorada. Na podlagi temu podobnih argumentov zaključi, da odstranjevanje tamariše in zasaditev topola in vrbe na omenjenjem območju ne bi prineslo želenih rezultatov. Poleg velike porabe denarja in okolju škodljivih herbicidov, bi se topol in vrba slabo oprijela v novih ekosistemskih pogojih. Odprte niše pa bi se hitro zapolnile s prihodom pionirskih rastlin, med katerimi bi bila prva zopet tamariša. Zato se avtorica raje vpraša, kaj bi se moralo v Koloradu spremeniti, če bi želeli, da vrba in topol še vedno uspevata? Bi lahko sušo preprečevali z izgradnjo manj potratnih namakalnih sistemov, ki bi omogočali bolj skrbno porabo vode, jezove nadomestili s sončnimi elektrarnami, onesnaževanje voda pa omejili s tehtno uporabo naravnih gnojil in spodbujanjem izgradnje kompostnih sanitarij (Orion, 2015)? Tako z vrsto predlogov razžiri polje načinov omejevanja razrasta invazivnih rastlin – načinov, ki kličejo po koreniti sprememni našega bivanja na Zemlji.

Katere ekosistemske motnje je moč zaznati na Rožniku?

Ob prebranem se je v skupini vzpostavilo vprašanje, kako bi lahko na podoben način razložili razrast pajesena na območju Rožnika. Naše raziskovanje smo otvorili s serijo vprašanj. Kako se to območje razlikuje od območij, v katere je človek tako radikalno posegel; kot je primer reke Kolorado? S katerimi specifičnimi lastnostmi se ponaša ta lokacija oziroma kakšne motnje sistem doživlja? So se motnje radikalno spremenile v času intenzivnega naseljevanja širšega območja? V poglavju je namreč navedeno, da so motnje sestavni del ekosistema, zato same po sebi niso škodljive. Motnje kot so požari, suše in poplave predstavljajo mehanizme, ki v primeru, da se ne pojavljajo prepogosto, ekosistemu omogočijo regeneracijo in povečujejo njegovo odpornost. Tako načrtna uporaba naravnih motenj, lahko služi tudi kot uspešna metoda za omejevanje razrasta invazivnih rastlin. Naravni požari sicer za slovenske celinske gozdove niso značilni, vprašanje časa pa je ali se bo s podnebnimi spremembami spremenila tudi sestava naših gozdov, ki bodo po trenutnih ocenah do leta 2070 postali večinsko termofilni.

V primeru, da so motnje prevelike, pa lahko le-te povzročijo spremembo elementov v ekosistemu. V mestu je prisotno onesnaženje zraka in zemlje, kar po vsej verjetnosti vpliva na rast rastlin v parku (pajesen je na onesnaženost izjemno odporen). Predvidevamo, da je najintenzivnejše motnje krajinski park v zadnjem času doživel z intenzivnim žledolomom, ki je odprl pot vetru in tako povečal frekventnost vetrolomov, zaradi nastalih vrzeli pa morda povzročil erozijo tal. Zanimivo bi bilo ugotoviti kakšna je debelina tal na obravnem območju, in ali je le-ta dovoljšnja, da velika drevesa kot so bukve in hrasti, uspešno klonijo navidez vse pogostejšim vetrolovom. Pri odstranjevanju pajesena smo opazili, da le ta naredi močne korenine na površini zemlje, v primeru poškodbe zgornjega dela rastline pa hitro požene nove poganjke – zato sklepamo, da spada med rastlinske vrste, ki so dobro pripravljene na nove, nestanovitne razmere v krajinskemu parku.

Vloga pajesena v poškodovanem ekosistemu

Da bi lahko utemeljili smiselnost odstranjevanja mladih dreves pajesena nas je zanimalo katero ekosistemsko funkcijo zavzema pri nas in katero v domorodni Kitajski? Ker pajesen spada med pionirske rastline, katerih osnova funkcija je privabiti življenje na opustošeno lokacijo smo se spraševali, koga vse nagovarjajo številna semena, ki jih oblikuje ženska rastlina odraslega drevesa. Pred njegovim odstranjevanjem, bi bilo vsekakor smotrno spoznati, kdo poleg čebel, ki se rade gostijo na pomladnih cvetovih odraslih ženskih dreves, še sodeluje v prehranjevalni verigi pajesena. Kdo vse se okoristi od njegove bujne zazelenitve? Koga privabi in koga ogroža? Kakšne so posledice njegove toksičnosti oz. kako njegova razrast negativno vpliva na okolico? Ob odstranjevanju dreves smo namreč zaradi nenavadnega kašlja in lajšega kožnega vnetja nekaterih obiskovalcev priporočili zaščito z respiratorno masko. Na terenu pa v nasprotju s pričakovanim, nismo zaznali, da bi pajesen izpodrival avtohtono rastje, saj se okoli njega hitro razraščajo tudi mlade jerebike, tise, hrasti, bukve in robidnice. Opaziti pa je bilo mogoče, da ima pred vsemi mladikami zaradi izjemno hitre rasti prednost pri boju za svetlobo in da mlada drevesa še niso razvile semen, ki bi vrsti po vsej verjetnosti omogočila hitrejše širjenje na terenu.

Izbor metode upravljanja invazivnih rastlin je nedvomno povezan z lokacijo, na kateri le te uspevajo. Mehansko odstranjevanje invazivnih rastlin v krajinskem parku, ki je kot naravna dediščina in vrednota še posebej izpostavljen zaščiti in ohranjanju naravnega okolja, je med udeleženci priklicalo naslednja vprašanja. Kako se znanje o ohranjanju/varovanju narave prilagaja razumevanju dinamičnega ravnovesja in velikih sprememb v ekosistemih, ki jih prinašajo podnebne spremembe? Je lahko ohranjanje primarnega stanja narave včasih bolj škodljivo za vzpostavljanje odpornih ekosistemov v prihodnosti? Če lahko v prihodnosti na območju Rožnika pričakujemo bolj pogoste vetrolome in močnejšo erozijo tal, bi lahko v takšnem ekosistemu spodbujali rast npr. nižjih, hitreje rastločih (avtohtonih) dreves z močnejšim koreninskim sistemom, ki bi utrdil brežine?

Obžetev kot del strategije odstranjevanja invazivnih drevesnih vrst v gozdnih ekosistemih

Ker vseeno smatramo, da je na lokacijah, kjer se invazivne rastline še niso razrasle v polnem razmahu, njihovo odstranjevanje smiselno, smo razmislili o možnih posegih, ki bi jih bilo po odstranjevanju najbolje izvesti, da bi v krajinskem parku preprečili ustvarjanje novih vrzeli in pri tem omogočili ponovni prihod te človeku škodljive invazivne vrste. Ena izmed možnih rešitev, ki se že izvaja na območju krajinskega parka je ‘obžetev’. To je gozdarska tehnika, ki z odstranitvijo manj uspešnih vrst v neposredni okolici spodbuja rast močnejših primerkov zaželenih rastlinskih vrst. S tem namenom smo se tudi odločili, da preko osnovnega popisa obstoječih rastlinskih vrst na terenu spoznamo avtohtono rastje na lokaciji in postopek obžetve opravimo s pomočjo upravljavca gozdnega parka.

Kako (pomembno je) misliti naravo?

Gledišča, ki vzpostavljajo odnose do invazivnih rastlin so precej drugačna in mnogotera.

Avtorica v knjigi predstavi, kako ravno različni pogledi na naravo prispevajo k različnim interpretacijam opazovanih ekoloških dinamik, ki nato vodijo do različnih priporočil za strategije upravljanja. Po zapisih kanadskega ekologa C.S. Hollinga, ki ga navaja v poglavju, opiše tri paradigme na področju ekologije, ki predstavljajo tri poglede razumevanja narave. Prvi pogled razume naravo kot statično entiteto, ki se spreminja na linearen in predvidljiv način. To zavedanje je podlaga za oblikovanje številnih modernih industrijskih obratov, kot so konvencionalna agronomija, gozdarstvo in ribolov, ki obravnavajo naravo kot neskončno skladišče virov. Drugi pogled je osnovan na ideji, da je narava odporna, in da se bodo naravni sistemi s časom regenerirali in postavili v svoje izhodiščno stanje pred motnjo, ne glede na tip, velikost ter pogostost motnje. Ta pogled invazivne rastline prepozna kot tiste, ki so izven tako imenovanih naravnih ekosistemov, da bo njihovo odstranjevanje rešilo probleme in da se bodo ekosistemi vrnili v prvotno stanje.

Tretji pogled, in tudi tisti, ki nas trenutno vodi pri obravnavanju invazivnih vrst, razume ekosisteme kot evolucijske in stalno spreminjajoče. Njihova odpornost ni samoumevna, temveč je pogojena z velikostjo in naravo motnje – ekosistemi namreč lahko spremenijo izgled do te mere, da postanejo neprepoznavni, a so še vedno stabilni. Ta pogled je v skladu z večino sodobnih raziskovanj na področju ekologije, ki sprejemajo nelinearnost in kompleksnost kot osnovo značilnost ekoloških sistemov. Zato poskušamo obravnavane rastlinske vrste razumeti preko perspektive invazivne biologije (Elton, 1933), preko njihovega nepredvidenega obnašanja in ogrožanja avtohtonih vrst (Orion, 2015).

V prihodnosti pa si, ne glede na različne strategije upravljanja z invazivnimi vrstami, želimo, da bi nas v aktivnostih združil skupni cilj, ki ga prepoznamo v težnji po ohranjanju raznolikosti planetarnih organizmov. Le-ta nas kot vrsto sili, da spremenimo načine našega bivanja na planetu, če želimo biotsko raznovrstnost ohranjati v prihodnosti. Zato menimo, da si je nujno potrebno, tudi v primeru odstranjevanja invazivnih vrst, zastaviti vprašanje, kako bomo kot vrsta delovali v okolju, da bi omogočili uspevanje tako naše kot tudi ostalih živih vrst.

Naša razmišljanja lahko povzamemo z izjavo ene izmed udeleženk srečanja:

Če me je včasih skrbelo kolikšen del države bodo zavzele invazivne rastline, me sedaj skrbi kakšen delež površin pokrivajo nakupovalna središča, saj ima Slovenija največji delež le teh v Evropi.’.

Na podlagi prebranega smo na invazivne vrste poskušali pogledati skozi kontekst intenzivne globalizacije in jih v tej luči prepoznati kot tiste elemente v ekosistemu, ki jih okolje potrebuje zato, da bi lahko opravljajo svojo funkcijo ohranjanja življenja. Ob pogledu na fotografijo pajesena, ki uspeva v eni izmed industrijskih con mesta, nam je hitro jasno, da bi le malokatera rastlina na takšnem terenu dobro uspevala in ob tem to betonsko okolje zalagala s kisikom ter z zeleno krošnjo prispevala k zmernejši temperaturi in senci.

Avtorica fotografije: Tina Šimenc

Zavedamo se, da je perspektiva človeka vedno parcialna in da nas na poti do razumevanja narave čaka še marsikatero vprašanje. Če se učimo iz primera pogozdovanja slovenskih gozdov s smrekami v času Marije Terezije, lahko brez slabe vesti sklenemo, da se bodo tudi naši nasledniki morali soočiti z marsikatero napako, ki jo bomo z najboljšimi nameni ustvarili danes. Zato problem invazivnih tujerodnih rastlin razumemo kot multigeneracijski projekt – projekt iskanja dinamičnega ravnovesja brez omejenega roka trajanja. Vsekakor se bomo trudili, da naši nasledniki ne bodo po gozdovih (pajesena) hodili zgolj s prisotnostjo respiratorne maske.

Zaradi številnih izhodišč, ki nam jih je ponudilo poglavje, smo zaključili z idejo, da bi bilo smiselno poglavje prevesti tudi v slovenščino.

Odstranjevanje pajesenov v gozdu

Po zaključku debate smo se odpravili na teren, kjer smo odstranili okoli 40 mladik pajesena in zobročkali eno večje drevo. Ob čiščenju gozda smo zaznali izrazito mejo med nepoškodovanim delom gozdnega ekosistema in tistim, ki je preživel vetrolom. Do vseh dreves pajesena smo se med vso na novo razraslo trnjavo podrastjo le stežka prebili. Kot da bi nas gozd nagradil za naš trud, nas je ob nabiranju presenetil s sveženjem sladkih robidnic. Nazadnje smo odstranjena drevesa ločili na lesne in koreninske dele. Lesne smo naknadno zmleli in jih odpeljali na Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, na oddelek za lesarstvo, kjer smo v sodelovanju z Davorjem Kržišnikom in Dr. Miho Humarjem zagnali raziskave uporabnosti biomase invazivnih rastlin za gojenje užitnih gob. Korenine in ostale nelesne dele smo odpeljali na zbirni center na Povšetovo.

Viri in Literatura

Orion, T. (2015). Thinking like an Ecosystem. V B. Goodspeed (ur.), Beyond the War on Invasive Species: A Permaculture Approach to Ecosystem Restoration (str. 61-86). Vermont: Chelsea Green Publishing.

Podaljšano Bivanje: Misliti kot ekosistem: 3. Srečanje skupine podaljšano bivanje (18.7.2018, 16h-19h); udeleženci pogovora: Andrej Koruza, Gaja Mežnarić Osole, Sebastjan Kovač, Teja Colja, Tina Šimenc. Lokacija: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Ljubljana.